List/Grid

Tag Archives: tổ chức sản xuất

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003 quy định thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (dưới đây gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trừ những đổi tượng không phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp.