List/Grid

Tag Archives: tổ chức lập

Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009

Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009

Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính Phủ quy định về việc phân loại đô thị, tổ chức lập, thẩm định đề án và quyết định công nhận loại đô thị.