List/Grid

Tag Archives: tổ chức hành nghề luật sư

Nghị định số 28/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/02/2007

Nghị định số 28/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/02/2007

Nghị định số 28/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/02/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư.
Nghị định của chính phủ số 94/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 94/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 94/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh luật sư.