List/Grid

Tag Archives: tổ chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước

Thông tư số 08/2008/TTLT-BTP-BNV ngày 07/11/2008

Thông tư số 08/2008/TTLT-BTP-BNV ngày 07/11/2008

Thông tư số 08/2008/TTLT-BTP-BNV ngày 07/11/2008 của Bộ Tư Pháp ban hành hướng dẫn về tổ chức và biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước