List/Grid

Tag Archives: tổ chức của Thanh tra tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định của Chính phủ số 41/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 41/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra.