List/Grid

Tag Archives: tổ chức bộ máy

Thông tư 172/2009/TT-BTC ngày 26/08/2009

Thông tư 172/2009/TT-BTC ngày 26/08/2009

Thông tư 172/2009/TT-BTC ngày 26/08/2009 sửa đổi một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTCngày 06/09/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

Quyết định số 103/2008/QĐ-BNN ngày 21 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 103/2008/QĐ-BNN ngày 21 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 103/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 21 tháng 10 năm 2008 Bãi bỏ Quyết định số 37/2005/QĐ-BNN ngày 04/7/2005 và Quyết định số 18/2007/QĐ-BNN ngày 01/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của của Ban Quản lý Trung ương dự án Thuỷ lợi và Ban Quản lý dự án Lâm nghiệp.

Nghị định của Chính Phủ số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; khung mức phí xả nước thải vào công trình thủy lợi; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của thanh tra chuyên ngành về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi Chính phủ có quy định riêng