List/Grid

Tag Archives: tỉnh Tuyên Quang.

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND ngày 26/07/2008

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND ngày 26/07/2008

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tuyên Quang ban hành ngày 26/07/2008 về việc ban hành Quy định về quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia,lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Quyết định số  09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ngày 10/07/2008

Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ngày 10/07/2008

Quyết định số  09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ngày 10/07/2008  về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Quyết định số  07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ngày 10/07/2008

Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ngày 10/07/2008

Ngày 10 tháng 07 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số  07/2008/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Nghị định số 56/1999/NĐ-CP ngày 15-07-1999

Nghị định số 56/1999/NĐ-CP ngày 15-07-1999

Nghị định số 56/1999/NĐ-CP ngày 15-07-1999 của Chính phủ quy định Giải thể các Thị trấn Nông trường Tân Trào, Sông Lô, Tháng 10 và thành lập các xã thuộc các huyện Na Hang, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Nghị định số 14/2006/NĐ-CP ngày 25/01/2006

Nghị định số 14/2006/NĐ-CP ngày 25/01/2006

Nghị định số 14/2006/NĐ-CP ngày 25/01/2006 do Chính phủ ban hành về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn thuộc huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 08/07/2008

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 08/07/2008

Ngày 08 tháng 07 năm 2008 Ủy Ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức thu, công tác quản lý, sử dụng thuỷ lợi phí, tiền nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.