List/Grid

Tag Archives: tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 01/07/2008

Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 01/07/2008

Quyết định số 1505/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Nghị định số 75/1999/NĐ-CP ngày 20-08-1999

Nghị định số 75/1999/NĐ-CP ngày 20-08-1999

Nghị định số 75/1999/NĐ-CP ngày 20-08-1999 của Chính phủ Quy định thành lập thị trấn Thuận An thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế