List/Grid

Tag Archives: tỉnh Quảng Nam

Nghị định số 33/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007

Nghị định số 33/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007

Nghị định số 33/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007 do Chính phủ ban hành điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn; thành lập xã, phường, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đại Lộc, Bắc Trà My, Thăng Bình và thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Nghị định số 71/1999/NĐ-CP ngày 16-08-1999

Nghị định số 71/1999/NĐ-CP ngày 16-08-1999

Nghị định số 71/1999/NĐ-CP ngày 16-08-1999 của Chính phủ quy định Điều chỉnh Địa giới Hành chính để thành lập phường, xã thuộc thị xã Hội An, huyện Hiên và đổi tên huyện Giằng, tỉnh Quảng Nam

Nghị định số 113/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006

Nghị định số 113/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006

Nghị định số 113/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 do Chính phủ ban hành thành lập thành phố Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị xã Tam Kỳ.

Nghị định của Chính phủ số 85/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 85/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 85/2005/NĐ-CP ngày 7 tháng 7 năm 2005 về việc thành lập xã thuộc huyện Núi Thành và Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Nghị định của Chính phủ số 01/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 01/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 01/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2005 về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Tam Kỳ; điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Tam Kỳ để thành lập huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Nghị định số 27/2002/NĐ-CP

Nghị định số 27/2002/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 27/2002/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2002 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường, xà thuộc thị xà Tam Kỳ, các huyện Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.