List/Grid

Tag Archives: tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 379/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008

Quyết định số 379/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008

Quyết định số 379/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND Tỉnh Ninh Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 4479/QĐ-UBND ngày 25/07/2008

Quyết định 4479/QĐ-UBND ngày 25/07/2008

Quyết định 4479/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phan Rang-Tháp Chàm ban hành ngày 25/07/2008 về kế hoạch thời gian năm học 2008 – 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định 185/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phan Rang-Tháp Chàm ban hành ngày 25/07/2008

Quyết định 185/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phan Rang-Tháp Chàm ban hành ngày 25/07/2008

Quyết định 185/2008/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phan Rang-Tháp Chàm ban hành ngày 25/07/2008 ban hành Quy chế quản lý, khai thác và bảo vệ các trạm thủy văn, trạm đo mưa chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 174/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ngày 09/07/2008

Quyết định số 174/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ngày 09/07/2008

Ngày 09 tháng 07 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 174/2008/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh và bổ sung Phụ lục số 3 của Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 366/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định số 4043/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ngày 08/07/2008

Quyết định số 4043/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ngày 08/07/2008

Ngày 08 tháng 07 năm 2008  Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 4043/2008/QĐ-UBND về việc Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 3862/2008/QĐ-UBND ngày 01/07/2008

Quyết định số 3862/2008/QĐ-UBND ngày 01/07/2008

Quyết định số 3862/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành việc tổ chức lại Ban chỉ đạo hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 01/07/2008

Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 01/07/2008

Quyết định số 3859/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chương trình Bảo hiểm Y tế nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Nghị định số 21/2007/NĐ-CP ngày 08/02/2007

Nghị định số 21/2007/NĐ-CP ngày 08/02/2007

Nghị định số 21/2007/NĐ-CP ngày 08/02/2007 do Chính phủ ban hành về việc thành lập thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận.

Nghị định của Chính phủ số 08/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 08/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 08/2008/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập phường thuộc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Nghị định của Chính phủ số 84/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 84/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 84/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2005 về việc thành lập xã thuộc huyện Ninh Hải và thành lập huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.