List/Grid

Tag Archives: tỉnh Kon Tum

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 03/03/2009

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 03/03/2009

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 03/03/2009 do UBND tỉnh Kon Tum quy định hướng dẫn về tổ chức và hoạt động Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Hà.

Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 23/07/2008

Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 23/07/2008

Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND do Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Kon Tum ban hành ngày 23/07/2008 V/v ban hành Quy định trình tự, thủ tục giao, cho thuê, thu hồi chuyển mục đích sử dụng rừng gắn với giao, cho thuê, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Quyết định số  28/2008/QĐ-UBND ngày 08/07/2008

Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 08/07/2008

Quyết định số  28/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 07 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành về việc bãi bỏ, sửa đổi và bổ sung một số văn bản.

Nghị định số 13/2004/NĐ – CP

Nghị định số 13/2004/NĐ – CP

Nghị định của Chính phủ số 13/2004/NĐ – CP ngày 08 tháng 01 năm 2004 về việc thành lập phường, xà thuộc thị xã Kon Tum và các huyện Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Nghị định của Chính Phủ số 80/2003/NĐ-CP ngày 10/07/2003

Nghị định của Chính Phủ số 80/2003/NĐ-CP ngày 10/07/2003

Nghị định của Chính Phủ số 80/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2003 về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xà Ya Ly, Ya Xiêr và thành lập xà Ya Tăng thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Nghị định của Chính phủ số 76/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 76/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 76/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2005 về việc thành lập xã thuộc huyện Đắk Tô và thành lập huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Nghị định của Chính phủ số 40/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 40/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 40/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2001 về việc thành lập các xà thuộc huyện Đắkglei và huyện Đắk tô, tỉnh Kon Tum. đổi tên xà Măng Xăng, huyện Đắk tô thành xà Tè xăng.