List/Grid

Tag Archives: tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết định số 61/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008

Quyết định số 61/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008

Quyết định số 61/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 do Bộ Tài Chính ban hành về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, Quốc lộ 1A, tỉnh Hà Tĩnh.

Nghị định số 89/2007/NĐ-CP ngày 28-05-2007

Nghị định số 89/2007/NĐ-CP ngày 28-05-2007

Nghị định số 89/2007/NĐ-CP ngày 28-05-2007 Về việc thành lập thành phố Hà Tĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh

Nghị định số 20/2007/NĐ-CP ngày 07/02/2007

Nghị định số 20/2007/NĐ-CP ngày 07/02/2007

Nghị định số 20/2007/NĐ-CP ngày 07/02/2007 do Chính phủ ban hành điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, huyện; thành lập các phường thuộc thị xã Hà Tĩnh; thành lập huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Nghị định số 63/1999/NĐ-CP ngày 02-08-1999

Nghị định số 63/1999/NĐ-CP ngày 02-08-1999

Nghị định số 63/1999/NĐ-CP ngày 02-08-1999 của Chính phủ Điều chỉnh Địa giới Hành chính để mở rộng thị trấn huyện Lỵ các huyện Hương Sơn và Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Nghị định của Chính phủ số 22/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 22/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 22/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 về việc sáp nhập xà Thạch Thượng và thị trấn Cày, để thành lập thị trấn Thạch Hà thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.