List/Grid

Tag Archives: tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015.

Quyết định 103/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 21/07/2008

Quyết định 103/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 21/07/2008

Quyết định 103/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 21/07/2008 về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015.