List/Grid

Tag Archives: tương trợ tư pháp

Nghị định số 92/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008

Nghị định số 92/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008

Nghị định số 92/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật tương trợ tư pháp.

Bộ Luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/6/2004

Bộ Luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/6/2004

Bộ Luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/6/2004 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 15  tháng 6 năm 2003 quy định quy định trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự.

Luật Tương trợ Tư pháp số 08/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Luật Tương trợ Tư pháp số 08/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Luật Tương trợ Tư pháp số 08/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù giữa Việt Nam với nước ngoài; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong tương trợ tư pháp.