List/Grid

Tag Archives: sung quỹ nhà nước;Thông tư 225/2009/TT-BTC;quản lý

Thông tư 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009

Thông tư 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009

Thông tư 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước.