List/Grid

Tag Archives: sĩ quan tại ngũ hy sinh

Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009

Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009

Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng.