List/Grid

Tag Archives: SBB

Thông tư số 61/2010/TT-BTC ngày 21/04/2010

Thông tư số 61/2010/TT-BTC ngày 21/04/2010

Thông tư số 61/2010/TT-BTC ngày 21/04/2010 của Bộ Tài Chính ban hành quy định hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với máy thu trực canh cấp cho ngư dân.