List/Grid

Tag Archives: sửa đổi Điều 8

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chính Minh. Quy định sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm ban hành kèm theo Quyết định số 26/2003/QĐ-UB ngày 04 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.