List/Grid

Tag Archives: sử dụng tài sản Nhà nước

Nghị định số 106/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009

Nghị định số 106/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009

Nghị định số 106/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân.

Nghị định số 23/2010/NĐ-CP ngày 12/03/2010

Nghị định số 23/2010/NĐ-CP ngày 12/03/2010

Nghị định 23/2010/NĐ-CP ngày 12/03/2010 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009

Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009

Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 do Chính Phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Thông tư số  07/2009/TT-BTC ngày 15/01/2009

Thông tư số 07/2009/TT-BTC ngày 15/01/2009

Thông tư số  07/2009/TT-BTC ngày 15/01/2009 của Bộ tài chính. Hướng dẫn mẫu biểu thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và báo cáo số liệu tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước

Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg  ngày 27/8/2008

Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008

Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.