List/Grid

Tag Archives: sử dụng quỹ

Quyết định số 143/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 143/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 143/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 10 năm 2008 về quy chế trích lập, quản lý và sử dụng quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí.

Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT – BLĐTBXH -BTC ngày 21/07/2008

Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT – BLĐTBXH -BTC ngày 21/07/2008

Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT – BLĐTBXH -BTC do Bộ Lao động thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ  tài chính ban hành ngày 21/07/2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước