List/Grid

Tag Archives: sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước;hóa đơn bán tài sản tịch thu

Thông tư 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009

Thông tư 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009

Thông tư 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước.