List/Grid

Tag Archives: sở tư pháp

Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/06/2011 của Bộ Tư Pháp

Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/06/2011 của Bộ Tư Pháp

Thông tư 13/2011/TT-BTP ngày 27/06/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu số lý lịch tư pháp.

Luật Công chứng số  82/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật Công chứng số  82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về phạm vi công chứng, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng.