List/Grid

Tag Archives: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 01/07/2008

Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 01/07/2008

Quyết định số 1505/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.