List/Grid

Tag Archives: Sở Ngoại Vụ

Thông tư Liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27/05/2009

Thông tư Liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27/05/2009

Thông tư Liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27/05/2009 do Bộ Nội Vụ – Bộ Ngoại Giao ban hành quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại Vụ thuộc Ủy ban Nhân dân cấp Tỉnh.