List/Grid

Tag Archives: sở lao động thương binh và xã hội

Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008

Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008

Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Luật dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006

 Luật dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về tổ chức, hoạt động của cơ sở dạy nghề; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề.