List/Grid

Tag Archives: sở giao dịch

Thông tư 03/2009/TT-BCT ngày 10/02/2009

Thông tư 03/2009/TT-BCT ngày 10/02/2009

Thông tư 03/2009/TT-BCT ngày 10/02/2009 của Bộ Công Thương ban hành hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở Giao dịch hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hoá.

Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 09/09/2008

Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 09/09/2008

Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 09/09/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của ngân hàng nhà nước ban hành kèm theo quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 6/6/2006 của Thống đốc ngân hàng nhà nước