List/Grid

Tag Archives: Sở Giao dịch hàng hóa

Thông tư 03/2009/TT-BCT ngày 10/02/2009

Thông tư 03/2009/TT-BCT ngày 10/02/2009

Thông tư 03/2009/TT-BCT ngày 10/02/2009 của Bộ Công Thương ban hành hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở Giao dịch hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hoá.

Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006

Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006

Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết Luật Thương mại về việc thành lập Sở Giao dịch hàng hóa và hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa.