List/Grid

Tag Archives: Sở Công Thương thành phố

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 18/03/2009

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 18/03/2009

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 18/03/2009 do UND TP Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương.