List/Grid

Tag Archives: số 93/2007/NĐ-CP

Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 04-06-2007

Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 04-06-2007

Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 04-06-2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư