List/Grid

Tag Archives: số 86/2007/NĐ-CP

Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28-05-2007

Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28-05-2007

Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28-05-2007 quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ