List/Grid

Tag Archives: số 47/2000/NĐ-CP

Nghị định số 47/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 47/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 47/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 12 tháng 9 năm 2000 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh số 19/2000/PL-UBTVQH10 ngày 14 tháng 02 năm 2000 sửa đổi điều 21 của Pháp lệnh ưu đài người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng