List/Grid

Tag Archives: số 33/2003/NĐ-CP

Nghị định của Chính Phủ số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/04/2003

Nghị định của Chính Phủ số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/04/2003

Nghị định của Chính Phủ số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất