List/Grid

Tag Archives: số 07/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009

Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009

Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của UBND TP Hồ Chí Minh. Ban hành Quy định vệ sinh trong hoạt động bốc mộ, cải táng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.