List/Grid

Tag Archives: số 06/2009/QĐ-TTg

Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009

Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009

Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước Quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn Hàng Hải năm 1979 (Công ước SAR 79).