List/Grid

Tag Archives: sản xuất và kinh doanh thuốc lá

Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008

Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008

Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương ban hành hướng dẫn thực hiện một số qui định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/072007 của Chính phủ  về sản xuất và kinh doanh thuốc lá