List/Grid

Tag Archives: sản xuất nông nghiệp

Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28-08-1999

Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28-08-1999

Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28-08-1999 của Chính phủ Quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản Quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài