List/Grid

Tag Archives: sản phẩm thủy sản

Thông tư số 51/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2010

Thông tư số 51/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2010

Thông tư số 51/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/04/2010 hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu và Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản.

Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010

Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010

Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản.