List/Grid

Tag Archives: quyên hạn của thanh tra chính phủ

Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20/05/2008

Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20/05/2008

Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20/05/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra Chính phủ.

Nghị định của Chính phủ số 55/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 55/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 55/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2005 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra chính phủ.