List/Grid

Tag Archives: quy tắc ứng xử của công chức

Quyết định số 1253/2008/QĐ-TANDTC ngày 19/09/2008

Quyết định số 1253/2008/QĐ-TANDTC ngày 19/09/2008

Quyết định số 1253/2008/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 18 tháng 9 năm 2008 về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Toà án nhân dân.

Quyết định số 2534/QĐ-BGTVT ngày 18/08/2008

Quyết định số 2534/QĐ-BGTVT ngày 18/08/2008

Quyết định số 2534/QĐ-BGTVT ngày 18/08/2008 do Bộ Giao Thông Vận Tải. Quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong ngành Giao thông vận tải.