List/Grid

Tag Archives: Quy tắc ứng xử của cán bộ

Quyết định số 1253/2008/QĐ-TANDTC ngày 19/09/2008

Quyết định số 1253/2008/QĐ-TANDTC ngày 19/09/2008

Quyết định số 1253/2008/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 18 tháng 9 năm 2008 về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Toà án nhân dân.

Quyết định số 2534/QĐ-BGTVT ngày 18/08/2008

Quyết định số 2534/QĐ-BGTVT ngày 18/08/2008

Quyết định số 2534/QĐ-BGTVT ngày 18/08/2008 do Bộ Giao Thông Vận Tải. Quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong ngành Giao thông vận tải.

Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31/07/2008

Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31/07/2008

Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL do Bộ Văn Hóa Thể Thao và  Du Lịch ban hành ngày 31/07/2008  quy định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.