List/Grid

Tag Archives: quy hoạch phát triển ngành

Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2009

Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2009

Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 của UBND thành phố Hà Nội. Quy định về định mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định số 77/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh ngày  29/10/2008

Quyết định số 77/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/10/2008

Quyết định số 77/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh ngày  29/10/2008 Ban hành Quy định về định mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.