List/Grid

Tag Archives: Quy hoạch đô thị

Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

Luật Quy hoạch đô thị  số 30/2009/QH12 của Quốc hội ngày 17/06/2009

Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 của Quốc hội ngày 17/06/2009

Luật Quy hoạch đô thị  số 30/2009/QH12 của Quốc hội ngày 17/06/2009.