List/Grid

Tag Archives: Quy hoạch 2020 tỉnh Bắc Giang

Quyết định số 05/2009/QĐ-TTg ngày 13/01/2009

Quyết định số 05/2009/QĐ-TTg ngày 13/01/2009

Quyết định số 05/2009/QĐ-TTg ngày 13/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020