List/Grid

Tag Archives: quy định về hóa đơn bán hàng hóa

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.