List/Grid

Tag Archives: quy định về đào tạo

Thông tư 25/2009/TT- BGTVT ngày 16/10/2009

Thông tư 25/2009/TT- BGTVT ngày 16/10/2009

 Thông tư 25/2009/TT- BGTVT ngày 16/10/2009 quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không.

Thông tư 06/2009/TT- BGTVT ngày 18/06/2009

Thông tư 06/2009/TT- BGTVT ngày 18/06/2009

Thông tư 06/2009/TT- BGTVT ngày 18/06/2009 quy định về đào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.