List/Grid

Tag Archives: quy định nhiệm vụ

Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày13/01/2010

Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày13/01/2010

Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày13/01/2010 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê bộ, cơ quang ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.