List/Grid

Tag Archives: quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật dân quân tự vệ.

Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/06/2010

Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/06/2010

Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/06/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật dân quân tự vệ.