List/Grid

Tag Archives: quy chế xét tặng Kỷ niệm chương

Quyết định số 89/2008/QĐ-BNN ngày 25/8/2008

Quyết định số 89/2008/QĐ-BNN ngày 25/8/2008

Quyết định số 89/2008/QĐ-BNN do Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn ban hành ngày 25 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành kỷ niệm chương “vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương  “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.