List/Grid

Tag Archives: quy chế trích lập

Quyết định số 143/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 143/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 143/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 10 năm 2008 về quy chế trích lập, quản lý và sử dụng quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí.