List/Grid

Tag Archives: quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thông tư 05/2010/TT-BGDĐT ngày 24/02/2010

Thông tư 05/2010/TT-BGDĐT ngày 24/02/2010

Thông tư 05/2010/TT-BGDĐT ngày 24/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/03/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.